ESOGÜSEM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.
Yönerge ve Yönetmelik

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarih : 22/04/2012 Sayısı: 28272

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (ESOGÜSEM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında öğrencilere ve toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler vermek ve toplumun eğitim-kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak, Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları; ihtiyaç duyulan her alanda, örgün ve uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanıldığı her ortamda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar, seminerler, konferanslar, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek; Üniversite-sanayi, Üniversite-yerel yönetimler, Üniversite-sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirici organizasyonlar yapmak ve birimler kurmak, sürekli eğitim kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür Yardımcısı,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolduğunda Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri; Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna sunmak, Merkez adına her türlü iletişimi ve iş birliğini sağlamak, ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmaktır.

Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün katılmadığı toplantılara görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır, Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder.

Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, farklı anabilim dallarındaki Üniversite öğretim üyeleri/elemanları arasından Müdürce önerilen ve Rektör tarafından belirlenen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri kalan süreyi doldurmak üzere görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek salt çoğunlukla karar alır, eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri; Müdürce her faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek, eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek, eğitim programlarının düzenlenmesine, eğitim programlarında görev alacaklara ve ödemelere ilişkin karar vermek, Merkezin bütçesini hazırlamaktır.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin ilgili kurullarınca belirlenen birer temsilciden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır. Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin eğitim faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 10/9/2002 tarihli ve 24872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OGÜSEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

Senato Karar Tarihi : 10/07/2024 Sayısı : 15/3

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında öğrencilere ve toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda Sürekli Eğitim Merkezinin çalışma alanları içinde bulunan proje, danışmanlık ve sınav faaliyetleri ile yüz yüze, uzaktan senkron ve uzaktan asenkron eğitim programlarının düzenlenmesi, yürütülmesi, bu eğitim programlarını tamamlayanlara verilecek sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi benzeri belgelerin koşullarını ve mali konulara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge hükümleri; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Yönetim Kurulunca önerilen ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan proje, danışmanlık, sınav ve diğer faaliyetler ile eğitim programlarını, tüm faaliyetlerde görev alanları, eğitim programlarını yürütenleri, eğitim programlarının iştirakçilerini, eğitim programları sonunda verilen belgeleri ve eğitim programına kayıt yaptıran katılımcıları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 22/04/2012 tarih ve 28272 sayılı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4– Bu yönergede geçen;

a) Aday: Merkez tarafından açılacak tüm eğitim programları, tüm sınav vb. faaliyetlere katılma beyanında bulunan kişiyi,

b) Başarı Belgesi: Merkezin açtığı sertifika programları dışındaki diğer programlar için yapılan sınavlarda başarı gösterenlere verilen belgeyi,

c) Birim: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ile rektörlüğe bağlı bölümlerini,

ç) Danışmanlık: Merkezin çalışma alanları içinde gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetlerini,

d) Eğitim Programı: Merkez tarafından açılan sertifika programı, kişisel ve mesleki gelişim eğitim programları, sınava hazırlık eğitim programları, dil eğitim programları, kurumsal eğitim programları, uzaktan eğitim programları, hizmet içi eğitim programları, seminerler, konferanslar ve diğer eğitim programlarını,

e) Eğitmen: Merkez tarafından açılan tüm eğitim programlarında eğitim veren kişileri,

f) Görev: Merkez tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin görev cetvellerinde tanımlanan görevleri,

g) Görevli: Merkez tarafından yürütülen tüm faaliyetlerde görev alan kişileri,

ğ) İştirakçi: Merkezle birlikte protokol kapsamında eğitim programı açarak beraber yürütülmesini sağlayan kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını,

h) Katılımcı: Merkez tarafından açılacak eğitim programlarına kayıtla ilgili sorumluluklarını yerine getirmiş ve eğitim programlarına katılma hakkı kazanmış kişiyi,

ı) Katılım Belgesi: Merkez tarafından açılan eğitim programlarına katılarak devam şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,

i) Merkez (ESOGÜSEM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

j) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,

k) Proje: Merkezin çalışma alanları içinde yürütülen projeler,

l) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

n) Sertifika: Merkez tarafından açılan sertifika programlarına/eğitimlerine katılarak gerekli devam ve başarı şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,

o) Sınav: Merkez tarafından eğitim programları sonunda yapılan sınavlar ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla kamu kurumu, özel sektör kuruluşları ve gerçek kişilere yönelik gerçekleştirilen sınav faaliyetlerini,

ö) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

p) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje, Danışmanlık ve Sınav Faaliyetleri

Projeler

Madde 5- (1) Merkezin çalışma alanların içinde yer alan proje faaliyetlerinde sunulacak hizmetler; bilimsel niteliği olan araştırmalar sonucunda yeni bir ürün ortaya konması, var olan ürünün geliştirilmesi, mevcut durumun belirlenmesi, yeni yöntem geliştirilmesi, hukuksal düzenlemelerin yapılması, var olan hukuksal düzenlemelerin yeniden düzenlenmesi vb. çıktıların alındığı ve akademisyenler tarafından yürütülen iş bütünlüğünü kapsamaktadır.

(2) Proje faaliyetlerinin alıcısı ya da yüklenicisi kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları olabilir. Ayrıca ulusal ve uluslararası fonların desteklediği türdeki projeler de bu faaliyetler kapsamında yürütülür.

(3) Merkezin yürüteceği tüm proje faaliyetlerine başlanması, yürütülen faaliyetlere ilişkin görevlerin tanımlanması ve görevlilerin belirlenmesine Müdürün ve/veya Yönetim Kurulunun önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(4) Proje alıcıları veya yüklenicileriyle yürütülecek projeye ilişkin gerek duyulduğu takdirde sözleşme imzalanır.

Danışmanlık Faaliyetleri

Madde 6- (1) Merkezin çalışma alanları içinde yer alan danışmanlık faaliyetleri; bireylere, kurum ve kuruluşlara bir veya birden fazla konuda alanında uzman akademisyenlerce verilecek danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

(2) Merkezin yürüteceği tüm danışmanlık faaliyetlerine başlanması, yürütülen faaliyetlere ilişkin görevlerin tanımlanması ve görevlilerin belirlenmesine Müdürün ve/veya Yönetim Kurulunun önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(3) Danışmanlık hizmeti verilecek alıcı veya yüklenicilerle danışmanlık hizmetine ilişkin sözleşme imzalanır.

Sınav Faaliyetleri

Madde 7- (1) Sınav faaliyetleri; kamu kurumları ile özel kuruluşların görevde yükselme, terfi, işe alım vb. süreçlerinde ilgili mevzuatlarına uygun olarak düzenlenecek sınavlar ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer sınav görevleri ve organizasyon süreçlerini kapsamaktadır.

(2)  Merkezimiz tarafından yapılacak sınavların adayları kamu kurumları ve özel kuruluşların personelleri, yurt içi ve yurt dışındaki kişiler olabilir.

(3) Merkezin yürüteceği tüm sınav faaliyetlerine başlanması, sınav organizasyonunda yürütülen faaliyetlere ilişkin görevlerin tanımlanması ve görevlilerin belirlenmesine Müdürün ve/veya Yönetim Kurulunun önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(4) Merkezin kurum ve kuruluşlara özel yapacağı sınav faaliyetlerine ilişkin gerek duyulduğu takdirde sözleşme imzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programlarına İlişkin Esaslar

Eğitim Programı Önerileri

Madde 8- (1) Eğitim programı önerisinde bulunacak kişi veya kişiler, açılması öngörülen eğitim programının adı, amacı, hedef kitlesi, süresi, içeriği, program sonunda verilecek belgeyi ve iletişim bilgilerini içeren “Eğitim Teklif Formunu” dijital olarak doldurabilir veya eğitim önerisine ilişkin bilgileri e-posta yoluyla Merkeze gönderir.

(2) Önerilen eğitim programında ders verecek eğitmenler “Eğitmenlik Başvuru Formunu” dijital olarak doldurup özgeçmişleriyle birlikte e-posta yoluyla Merkeze gönderir.

(3) Önerilen eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihleri, öğretim yöntemi, yapılacaksa sınav tarihi ve şekli, eğitim yeri, en az ve en fazla katılımcı sayıları, programda kullanılacak teknik donanımın özellikleri, programın ücreti vb. bilgiler varsa ilgili mevzuatı dikkate alınarak eğitim önerisinde bulunan kişi veya kişilerle ortak olarak Merkez tarafından belirlenir.

(4) Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim programı talepleri Merkez Müdürlüğüne önerilir. Müdür, talep edilen bu eğitim programlarını ortak olarak yürütmek için iştirakçi olmak isteyen kuruluşlarla protokol imzalayabilir.

(5) Belgelendirmesinin farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapıldığı mesleki yeterlilik veya uzmanlık kazandıran diğer eğitim programları varsa ilgili mevzuatı doğrultusunda Merkez iş birliğiyle yürütülmesi amacıyla Müdür tarafından önerilebilir.

Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi

Madde 9- (1) Üniversitenin tüm birimlerinde görevli olan öğretim elemanları veya alanında uzman kişiler, Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile eğitim programlarında görevlendirilebilir.

(2) Merkezdeki eğitim programlarında görev almak ve eğitmenlik yapmak öncelikle kişilerin isteğine bağlıdır. Eğitmenlik başvurusunda bulunmak isteyenler “Eğitmenlik Başvuru Formunu” dijital olarak doldurup detaylı özgeçmişleriyle birlikte Merkeze iletir.

(3) Başvuru yapan eğitmenlerin ön incelemesi Müdür tarafından gerçekleştirilir.

(4) Önerilen veya talep edilen eğitim programı içeriğine uygun olarak Üniversite içinde ders verebilecek ve eğitim faaliyetlerini yürütebilecek istekli eğitmen bulunmaması durumunda mevzuata uygun olarak eğitmen ihtiyacı Üniversite dışından karşılanabilir.

Eğitim Programlarının Açılması

Madde 10- (1) Önerilen tüm eğitim programları Yönetim Kurulu tarafından incelenir, gerekli değişiklik önerileri dikkate alınarak son şekli verilir ve Yönetim Kurulunun nihai kararı üzerine Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından açılması uygun görülen eğitim programları yürürlüğe konulur.

(2) Eğitim programlarının planlandığı gibi açılması ve yürütülmesinden Müdür sorumludur.

(3) Müdür açılan eğitim programlarının tarihi ve yerini değiştirilebilir.

(4) Açılmasına karar verilen eğitim programları; Merkezin internet sayfasında süresi, öğretim şekli (yüz yüze, uzaktan-senkron, asenkron, uygulamalı vs.) ve ücreti ilgilenen adayların ön başvuru yapabilecekleri biçimde ilan edilerek duyurulur. Kurum ve kuruluşlara özel açılan eğitim programları, katılımcıları belirlenmiş ise internet sitesinde ilan edilmez.

(5) İlan edilen eğitim programlarının güncellenmesi, kaldırılması ve aday başvurularının takibinden Merkez sorumludur.

(6) Uzaktan-asenkron eğitim programları yıllık olarak açılır. Bu programlara yıl boyunca kayıt alınabilir.

Eğitim Programlarının Kapatılması veya İptal Edilmesi

Madde 11- (1) Açılan eğitim programlarına yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda Yönetim Kurulu tarafından eğitim programlarına kapatılmasına karar verilir.

(2) Eğitim programlarının güncelliğini kaybetmesi veya ilgili mevzuat değişiklikleri nedeniyle geçerliliğini yitirmesi durumunda açılan eğitim programları iptal edilir ve ilandan kaldırılır.

(3) Eğitim programının katılımcılara duyurusu yapılarak başladıktan sonra zorunlu hallerde iptal edilmesine Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Eğitim programının iptal edilmesi halinde katılımcıların varsa ödediği eğitim ücretleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı tarafından iade edilir.

Eğitim Programlarının Yürütülmesi

Madde 12- (1) Eğitim programı; önerilmesi, açılması ve adayların kayıt süreçlerinden sonra varsa iş birliği kapsamında ilan edilen şekliyle, görevleri Yönetim Kurulunca tanımlanan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan görevlilerce yürütülür.

(2) Eğitim programlarının ilan edildiği şekilde yürütülmesinde sorumluluk programda görev alanlar ile Merkez Müdürüne aittir.

(3) Eğitim programında görevli olan eğitmenler Üniversite personeli ise vereceği dersleri gösterir “Eğitmen Taahhüt Formunu” doldurup imzalar. Üniversitedeki eğitmenlerin eğitim programındaki ders yükleri, kadrosunun bulunduğu birime Merkez tarafından bildirilir.

(4) Her bir eğitim programına ait belgelerin (yönetim kurulu kararları, ders programı, katılımcı evrakları, sınav evrakları vb.) dosya takibi Merkez tarafından gerçekleştirilir.

(5) Eğitim programında görevli olanlar program bitiminde “Görev Gerçekleştirme Tablosunu” imzalar. Eğitim programının tamamlandığına ilişkin “Eğitim Sonu Raporu” görevli kişi/kişiler tarafından Merkeze teslim edilir.

Eğitim Programlarına Kayıtların Alınması, Kayıt Silme ve Ücret İadesi

Madde 13- (1) Adayların eğitim programına kayıtlarının alınabilmesi için gönderilen veya duyurulan kayıt formunu doldurmaları ve varsa istenen belgeleri Merkeze iletmeleri gereklidir.

(2) Açılan eğitim programına katılacak adaylar ilan edildiği veya duyurusunun yapıldığı şekliyle kayıt koşullarını tamamlamaları halinde “Katılımcı” sıfatı kazanır.

(3) Yüz yüze açılan eğitim programlarına kayıt yapan katılımcı, Üniversite içerisindeki öğrencilerin uymakla yükümlü oldukları ilgili mevzuat ve Üniversite yönetimi tarafından uygulanan düzenlemelere uymayı kabul eder.

(4) Açılan eğitim programına kayıt yapan katılımcının programa katılmaktan vazgeçmesi halinde ilan edilen ders programındaki dersler başlamadan önce Merkez Müdürlüğüne vereceği dilekçeye istinaden Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir ve eğitim ücreti Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı tarafından iade edilir.

(5) Eğitim programı başladıktan sonra katılımcının mazereti nedeniyle programa devam edemeyeceğini belgelendirmesi koşuluyla Merkeze dilekçesiyle başvurması halinde Yönetim Kurulunun kararıyla kaydı silinebilir veya eğitim hakkı saklı tutularak bir sonraki açılan aynı eğitim programına ücretsiz olarak kaydı alınabilir. Mazeretsiz olarak eğitim programı başladıktan sonra kaydının silinmesi ve eğitim ücretinin iade edilmesini talep eden katılımcılara ücretleri iade edilmez.

(6) Eğitim programı (uzaktan-asenkron eğitimler hariç) başladıktan sonra programa başvuran adayların, ilan edilen eğitim ücretinden indirim yapılmaksızın katılım ve devam şartlarını sağlamaları koşuluyla eğitim programına kaydı alınabilir. Bu katılımcılara diğer katılımcılardan farklı olarak eğitim programını tamamlayabilmeleri için fazladan süre verilmez.

(7) Uzaktan-asenkron eğitim programlarına kayıt yapan katılımcıların programa başladıktan sonra eğitim ücretleri iade edilmez.

(8)  Aşağıdaki hallerde katılımcının Yönetim Kurulu kararıyla eğitim programı ile ilişiği kesilir.

a) Sınavlarda kopya çekme veya kopya çekmeye teşebbüste bulunulması,

b) Eğitim programının düzenini bozacak fiil ve hareketlerde bulunulması,

c) Eğitim süresince yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olması.

Eğitim Programlarına Devam, Sınavlar ve Sınav Sonuçlarına İtirazlar

Madde 14- (1) Katılımcılar, açılan tüm eğitim programlarında aşağıdaki devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Açılan eğitim programında katılımcılara belge verilmekte ise katılımcının eğitim programı tamamlandıktan sonra belge alabilmesi için; ders programındaki teorik derslerin en az %70’ine, pratik ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Bir katılımcı, sertifika programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanabilmesi için öncelikle eğitim programının en az %80’ine devam etmekle yükümlüdür.

b) Eğitim programına devam durumu ilgili eğitmen/eğitmenler tarafından takip edilir. Devam durumunu gösteren çizelge; her eğitim programı (belge verilmeyen programlar ile uzaktan-asenkron eğitim programları hariç) bitiminde eğitim sonu raporunu hazırlayan görevli tarafından Merkeze teslim edilir.

(2) Sertifika Programları için aksi belirtilmedikçe sınav yapılması zorunlu olup, diğer eğitim programları için sınav yapılıp yapılmayacağına, sınav sayısına ve niteliğine Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Tüm eğitim programlarındaki sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yönetim Kurulu tarafından özel bir başarı puanı belirlenmedikçe katılımcının başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden 70 olması gereklidir.

(4) Eğitim programlarında yapılacak sınav veya sınavların şekli (yazılı ve/veya uygulamalı), süresi, yöntemi, soruların hazırlanması, uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi vb. sınav faaliyetleri Yönetim Kurulu kararında sınavın hazırlanması ve yapılmasına ilişkin görevler için belirlenen görevlilerin yetkisi ve sorumluluğundadır. Ayrıca bu görevliler ifa ettikleri görevlerle ilgili itiraz, şikayet veya aksaklık yaşanması durumlarında Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı da sorumludurlar.

(5) Eğitim programlarındaki sınavlara katılan katılımcılar sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan gününden itibaren yazılı olarak yedi (7) iş günü içinde Merkeze yapabilirler. İtiraz, ilgili Görevli ve Müdür tarafından incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilgiliye duyurulur.

(6) Eğitim programlarındaki sınav/sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan katılımcılar, mazeretlerini bildirir dilekçeyle Merkeze başvurmaları halinde katılımcının durumu Yönetim Kurulunca incelenir, uygun bulunması halinde en fazla bir sınav hakkı verilmesi koşuluyla daha sonra açılacak aynı programın sınavına dahil edilebilir veya yeni bir sınav düzenlenebilir.

(7) Eğitim programlarındaki sınav/sınavlarda başarı koşullarını yerine getiremeyerek başarısız olan katılımcılara, devam şartlarını yerine getirmiş olmaları koşuluyla en fazla bir sınav hakkı daha verilmesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Yönetim Kurulu tarafından sınav hakkı verilmesi durumunda daha sonra açılacak aynı programın sınavına dahil edilebilir veya yeni bir sınav düzenlenebilir.

(8) Uzaktan-asenkron eğitim programlarındaki sınavlardan başarısız olan katılımcıların ise bir yıl içinde her bir sınava en fazla üç (3) kez girme hakkı vardır.

Eğitim Programlarının Belgelendirilmesi

Madde 15- (1) Merkez tarafından açılan eğitim programları Katılım Belgesi, Başarı Belgesi ve Sertifika ile belgelendirilir. Eğitim programlarına katılanlara belge verilmesi ve verilecek belgenin türü Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından aksi belirtilmedikçe Katılım Belgesi, Başarı Belgesi ve Sertifika aşağıdaki gibi tanzim edilir.

a) Merkez tarafından düzenlenen herhangi bir eğitim programındaki derslere katılarak devam koşullarını yerine getiren katılımcıya üzerinde programın adının, programın süresinin, belge numarası ve belge veriliş tarihinin yer aldığı, Merkez Müdürü imzalı veya Merkez Müdürü ile Eğitmen imzalı e-devlet sisteminden doğrulanabilir “Katılım Belgesi” verilir.

b) Merkez tarafından düzenlenen sertifika programı/eğitimi haricindeki diğer teorik ve/veya uygulamalı eğitim programı sonunda yapılan sınav/sınavlarda başarılı olan ve devam koşullarını yerine getiren katılımcıya üzerinde programın adının, programın süresinin, belge numarası ve belge veriliş tarihinin yer aldığı, Merkez Müdürü ve Üniversite Rektörü imzalı, e-devlet sisteminden doğrulanabilir “Başarı Belgesi” verilir.

c) Merkez tarafından düzenlenen teorik ve/veya uygulamalı sertifika programı/eğitimini gerekli devam ve başarı koşullarını yerine getirerek tamamlayan katılımcıya programın adının, programın süresinin, sertifika numarasının, sertifika veriliş tarihinin ve varsa kazandığı unvanın yer aldığı, Merkez Müdürü ve Üniversite Rektörü imzalı, e-devlet sisteminden doğrulanabilir “Sertifika” verilir.

ç) Sertifika eğitimleri/programlarındaki sınavlarda başarılı olamayan ancak programa ilişkin gerekli diğer yükümlülükleri yerine getirmiş katılımcılara eğitim programına katılmaları sebebiyle üzerinde programın adının, programın süresinin ve belge veriliş tarihinin yer aldığı, Merkez Müdürü imzalı, e-devlet sisteminden doğrulanabilir “Katılım Belgesi” verilir.

d) Sertifika, Başarı Belgesi ve Katılım Belgesi haricinde Merkez tarafından verilecek diğer belge talepleri varsa ilgili mevzuatı dikkate alınarak Yönetim Kurulunca incelenip, karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar

Eğitim Programlarının Ücretleri ve Diğer Mali Konular

Madde 16- (1) Merkezin düzenleyeceği eğitim programları ücretli veya ücretsiz olabilir.

(2) Genel katılıma açık ücretli eğitimlerde; eğitim programına katılım ücretleri, katılımcıların ödeyebilme durumları, piyasa koşulları, öğretim elemanlarına ödenecek katkı payları ve program giderleri dikkate alınarak eğitim programı açılırken Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunulur, onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(3) Kurum ve kuruluşlarla yapılan eğitimlerin ücretleri de piyasa koşulları, öğretim elemanlarına ödenecek katkı payları ve program giderleri dikkate alınarak eğitim programı açılırken Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunulur, onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(4) Tespit edilen ve onaylanan eğitim programlarının ücretleri ile sınav, danışmanlık ve proje faaliyetlerine ilişkin ücretler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi Birimi hesabına yatırılır.

(5) Eğitim programı ücretlerinin ödeme koşulları ve ödeme şekli (EFT/Havale, Kredi Kartı) adaylara önceden duyurulur. Eğitim ücreti üzerinden indirim gerektiren özel durumlarda, ilişkili belgeler Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.

(6) Eğitim programına kayıt yapan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya eğitim programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür. Olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulu Kararı esastır.

(7) Eğitim faaliyetlerinde görevli öğretim elemanlarına program açılırken tanımlanan görev dağılımına uygun olarak ESOGÜSEM Gelir Getirici Faaliyetlerinde Uygulanacak Ek Ödeme Usul ve Esasları ile ESOGÜSEM Asenkron Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ek Ödeme Usul ve Esasları çerçevesinde ek ödeme yapılır. Öğretim elemanı dışındaki görevliler için ise ilgili mevzuatın öngördüğü biçimde gerekli ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

(8) Sınav faaliyetlerinde; Üniversite Yönetim Kurulunca görevlendirilenlere mevzuatta belirlenmiş olan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında ücret ödemeleri gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Bulunmayan Hususlar

Madde 17- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir.

Yürürlük

Madde 18- (1) Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- (1) Bu yönergeyi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.