ESOGÜSEM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Yönerge ve Yönetmelik

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


R.Gazete Tarih : 22/04/2012 Sayısı: 28272


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (ESOGÜSEM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Merkezin Amacı, Çalışma Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri


Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında öğrencilere ve toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler vermek ve toplumun eğitim-kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak, Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.


Çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları; ihtiyaç duyulan her alanda, örgün ve uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanıldığı her ortamda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar, seminerler, konferanslar, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek; Üniversite-sanayi, Üniversite-yerel yönetimler, Üniversite-sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirici organizasyonlar yapmak ve birimler kurmak, sürekli eğitim kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.


Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür Yardımcısı,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Danışma Kurulu.


Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolduğunda Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.


Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri; Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna sunmak, Merkez adına her türlü iletişimi ve iş birliğini sağlamak, ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmaktır.


Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün katılmadığı toplantılara görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır, Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder.


Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, farklı anabilim dallarındaki Üniversite öğretim üyeleri/elemanları arasından Müdürce önerilen ve Rektör tarafından belirlenen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri kalan süreyi doldurmak üzere görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek salt çoğunlukla karar alır, eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.


Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri; Müdürce her faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek, eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek, eğitim programlarının düzenlenmesine, eğitim programlarında görev alacaklara ve ödemelere ilişkin karar vermek, Merkezin bütçesini hazırlamaktır.


Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin ilgili kurullarınca belirlenen birer temsilciden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır. Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin eğitim faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar oluşturabilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.


Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.


Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 10/9/2002 tarihli ve 24872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OGÜSEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ


Senato Karar Tarihi : 09/05/2012 Sayısı : 11/4


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin çalışma alanında bulunan eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi, yürütülmesi,bu eğitim programlarını bitirenlere verilecek katılım ve başarı belgesi ile sertifika koşullarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.


Kapsam
Madde 2– (1) Bu Yönerge hükümleri; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programlarını, eğitim programlarını yürütenleri,bu programlar sonunda verilen belgeleri ve eğitim programına kayıt yaptıran katılımcıları kapsamaktadır.


Dayanak
Madde 3-(1) Bu Yönerge, 22/04/2012 tarih ve 28272 sayılı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde 4-(1) Bu yönergede geçen;
a)Aday: Merkez tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlere katılma beyanında bulunan kişiyi,
b)Başarı Belgesi: Merkezin açtığı sertifika programları dışındaki diğer programlar için yapılan sınavlarda başarı gösterenlere verilen belgeyi,
c)Eğitim Programı: Merkez tarafından açılan sertifika programı, seminer, konferans vb. eğitim faaliyetlerini,
ç)Eğitmen: Merkez tarafından açılan tüm eğitim programlarında eğitim veren kişileri,
d)İştirakçi: Merkez ile birlikte eğitim programı açarak beraber yürütülmesini sağlayan kamu ve özel kuruluşları,
e)Katılımcı: Merkez tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlerde kayıtla ilgili sorumluluklarını yerine getirmiş ve eğitim programına katılma hakkını kazanmış kişiyi,
f)Katılım Belgesi: Merkez tarafından açılan eğitim programlarına katılarak devam şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,
g)Merkez(ESOGÜSEM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,
ğ)Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,
h)Sertifika: Merkez tarafından açılan sertifika programlarına katılarak gerekli devam ve başarı şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,
ı)Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Eğitim Programlarının Açılması ve Yürütülmesi


Eğitim Programlarının Açılması ve Yürütülmesi
Madde 5-(1) Eğitim Programların açılması ve yürütülmesi aşağıdaki gibidir.
a) Tüm programların planlandığı gibi yürütülmesinden Müdür sorumludur.
b) Müdür programın yerini ve tarihini değiştirebilir.
c) Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan Çalışma Alanına ilişkin tüm faaliyetler Yönetim Kurulu onayı ile açılır ve yürütülür.


Eğitim Programının İptali
Madde 6-(1)Merkez tarafından açılacağı duyurularak, katılımcı kayıtları yapılan tüm eğitim programları, eğitim programı duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Eğitim programının iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı tarafından iade edilir.


Açılacak Programların Ücretleri
Madde 7-(1)Merkezin açacağı eğitim programlarının ücretlendirme şartları:
a) Merkezin düzenleyeceği eğitim programları ücretli veya ücretsiz olabilir.
b) Merkez tarafından açılacak olan tüm eğitim programlarının ne şekilde ücretlendirileceğine Yönetim Kurulu karar verir.
c) Eğitim Programına kayıt yaptırdıktan ve eğitim programı başladıktan sonra ayrılmak isteyen katılımcıya ödediği ücret iade edilmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle mükelleftir. Ancak katılımcının istemi dışında gerçekleşen (öngörülemeyen) bir durum olduğunda Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile başvurur ve nihai kararı Yönetim Kurulu verir.
d) Eğitim Programı ücret ve ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Eğitim Programına Kayıt, Eğitim Programına Devam ve Sınavlar


Eğitim Programına Kayıtta İstenen Belgeler
Madde 8-(1) Adayların, Merkez tarafından açılan eğitim programlarına kayıt olabilmeleri için hazırlanan program başvuru formunu doldurmaları gerekir. Eğitim programları ücret koşullarını yerine getiren aday, katılımcı sıfatı kazanır.


Eğitim Programına Devam
Madde 9-(1) Katılımcılar açılacak tüm eğitim programlarında aşağıdaki devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.
a) Katılımcı, açılacak eğitim programı sonunda belge alabilmesi için; teorik programın en az %70’ine, pratik ve uygulamalı programın en az %80’ine devam etmek zorundadır. Bir katılımcının sertifika programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanabilmesi için öncelikle eğitim programının en az %80’ine devam etmekle yükümlüdür.
b) Eğitim programına devam durumu, ilgili Eğitmen tarafından takip edilir. Eğitmen devam durumunu gösteren çizelgeyi her eğitim programı bitiminde Merkeze teslim eder.


Sınavlar
Madde 10-(1)Sertifika Programları için sınav yapılması zorunlu olup, diğer eğitim programları için sınav yapılıp yapılmayacağına, sınav sayısına ve niteliğine Yönetim Kurulu karar verir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Katılımcının başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden 70 olması gereklidir.


Sınav Sonucuna İtiraz
Madde 11-(1)Eğitim programlarına katılan katılımcılar sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan gününden itibaren yazılı olarak yedi (7) iş günü içinde Merkeze yapabilirler. İtiraz, ilgili Eğitmen ve Müdür tarafından incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilgiliye duyurulur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Katılım Belgesi, Başarı Belgesi, Sertifika ve Kayıt Silme


Katılım Belgesi, Başarı Belgesi ve Sertifika
Madde 12-(1) Katılım, Başarı ve Sertifika Belgesi verilme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.
a) Merkez tarafından düzenlenen herhangi bir eğitim programına belirtilen süre içinde katılarak devam koşullarını yerine getiren katılımcıya eğitim programının adı belirtilerek Katılımcı Belgesi verilir. Katılımcı Belgesi, eğitim programından sorumlu Eğitmen ve Müdür tarafından imzalanır.
b) Merkez tarafından düzenlenen sertifika programı dışındaki diğer eğitim programlarında yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılara Başarı Belgesi verilir. Başarı Belgesi, eğitim programından sorumlu Eğitmen ve Müdür tarafından imzalanır.
c) Sertifika programı şeklinde açılmış olan eğitim programını başarı ile tamamlayan katılımcılara eğitim programının adı belirtilerek sertifika verilir. Sertifikalar Rektör ve Müdür tarafından imzalanır.
d) Sertifika programlarındaki sınavlarda başarılı olamayan, ancak gerekli diğer yükümlülükleri yerine getirmiş katılımcılara sadece eğitim programına katıldıklarına dair bir Katılım Belgesi verilir. Katılım Belgesi ilgili Eğitmen ve Müdür tarafından imzalanır.
e) Sertifika, Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi dışında Merkez tarafından verilecek diğer belge talepleri Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır.


Kayıt Silme
Madde 13-(1) Aşağıdaki hallerde katılımcının Yönetim Kurulu kararıyla eğitim programı ile ilişiği kesilir.
a) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması.
b) Eğitim programının düzenini bozacak fiil ve harekette bulunulması.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi
Madde 14-(1)
a)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi birimlerinde görevli olan veya alanında uzman kişiler, Merkezde Yönetim Kurulunun onayı ile eğitim verebilir.
b)Merkezde eğitim vermek öğretim elamanının isteğine bağlıdır.
c) Eğitim verecek kişiler, müfredat programlarını, yapılacak sınav şekillerini, kaynak ve yayınlar dahil olmak üzere eğitim için gerekli hazırlıkları ve özgeçmişlerini Yönetim Kurulunun belirlediği şekil ve şartlarda, Müdürlüğe dosya halinde teslim ederler.


ALTINCI BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Yönergede düzenlenmeyen hususlar
Madde 15-(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir.


Yürürlük
Madde 16-(1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 17-(1) Bu Yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.